Bất động sản

Chưa thông qua đề xuất dùng đất không phải là đất ở để làm nhà ở thương mại

Quốc hội quyết định chưa bổ sung hình thức sử dụng đất không phải là đất ở làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại vì vấn đề này cần được đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng.

Anh Minh Hoa
Chưa thông qua đề xuất dùng đất không phải là đất ở để làm dự án xây dựng nhà ở thương mại

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV ngày 11/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật, với 87,37% đại biểu tán thành.

Đáng chú ý trong Luật Nhà ở, Quốc hội đã sửa đổi khoản 1, Điều 23 về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Quy định hai trường hợp nhà đầu tư được sử dụng đất để làm nhà ở thương mại là:

Có quyền sử dụng đất ở; có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Các loại đất này phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trừ trường hợp Nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội, công cộng và các trường hợp thu hồi khác.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, thì nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất với dự án và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022 tới.

Trước đó, vấn đề cho phép chuyển đổi các loại đất không phải đất ở để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà không phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án (sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở) được nhiều đại biểu quan tâm nêu ý kiến, tranh luận.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết về vấn đề này có 2 loại ý kiến:

Loại thứ nhất, đề nghị cân nhắc thận trọng việc bổ sung hình thức sử dụng đất không phải là đất ở để làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Ý kiến cho rằng nội dung này chưa được Chính phủ đánh giá tác động kỹ lưỡng, thận trọng, có thể dẫn đến làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Loại thứ hai tán thành sự cần thiết sửa đổi khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở như Chính phủ trình để tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn, bảo đảm quản lý chặt chẽ đất đai.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Dự thảo Luật được chỉnh sửa theo hướng trước mắt chỉ sửa đổi khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở. Nhằm làm rõ và phân định các hình thức sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã được Luật Nhà ở hiện hành quy định. Tháo gỡ vướng mắc về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, không bổ sung hình thức sử dụng đất không phải là đất ở làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại vì vấn đề này cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn và chưa đạt được sự đồng thuận cao.

Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ, thận trọng. Trường hợp cần thiết, Chính phủ xây dựng Đề án thí điểm áp dụng hình thức sử dụng đất không phải là đất ở để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Phạm Quỳnh

Back to top button