Nông nghiệp

Quy hoạch bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản tầm nhìn đến năm 2050

Việc lập quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết nhằm bảo vệ, bảo tồn, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản; khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia và quốc phòng an ninh trên các vùng biển, hải đảo của Tổ quốc…

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, nước ta có 0,52% (520.000 ha) diện tích tự nhiên vùng biển ven biển ven đảo được thành lập khu bảo tồn biển, góp phần hướng đến mục tiêu 6 % diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia được bảo tồn. Khoảng 1,73 – 2,93% (1.730.000 – 2.930.000 ha) diện tích tự nhiên vùng biển ven biển ven đảo đƣợc khoanh vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Bên cạnh đó, 3 – 4% (30.000 – 40.000 ha) diện tích mặt nước của các thủy vực vùng nội địa được quy định là khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; 4 – 5% (40.000-50.000 ha) diện tích mặt nước vùng nội địa được quy định là khu vực cấm khai thác thuỷ sản có thời hạn.

Thuỷ Sản
Ảnh minh hoạ: Internet

Đối với khai thác thủy sản, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 5% năm.

Tổng sản lượng khai thác thủy sản khoảng 2,8 triệu tấn; trong đó khai thác vùng nội địa 0,15 triệu tấn, khai thác vùng biển 2,65 triệu tấn (vùng ven bờ 0,3 triệu tấn, vùng lộng 0,54 triệu tấn vùng khơi 8 triệu tấn).

Tổng số tàu cá khoảng 83.600 chiếc; trong đó tàu cá khai thác vùng ven bờ 39.000 chiếc, vùng lộng 17.058 chiếc vùng khơi 7.5 chiếc.

Số lượng tàu cá hoạt động theo các nghề như sau: lưới kéo chiếm 10,0%; lưới vây chiếm 6%; lưới rê chiếm 40,3%; nghề câu chiếm 16,1%; nghề câu cá ngừ đại dương chiếm 2,9%; nghề chụp chiếm 3,0%; nghề lồng bẫy chiếm 2,9%; nghề khác chiếm 16,6% và nghề dịch vụ hậu cần chiếm 2,2% tổng số tàu cá trên toàn quốc.

Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu người lao động thủy sản gấp 2,5 lần so với hiện nay. Tổn thất sau thu hoạch trong khai thác thủy sản dưới 10%.

Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại, tương đương với các nước có nghề cá phát triển trong khu vực và trên thế giới; đa dạng sinh học biển được bảo tồn và phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; góp phần bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Để hiện thực hoá các mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra 8 nhóm giải pháp: Giải pháp về tổ chức sản xuất; Giải pháp về cơ chế, chính sách; Giải pháp về tài chính đầu tư; Giải pháp về khoa học, công nghệ và môi trường; Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Giải pháp về đào tạo tăng cường năng lực; Giải pháp về hợp tác quốc tế; Giải pháp về giám sát thực hiện quy hoạch

Tổng nhu cầu vốn cho quy hoạch khoảng 50.000 tỷ đồng. Nhu cầu vốn theo giai đoạn quy hoạch, cụ thể như sau:

Giai đoạn 2021 – 2025 là 15.000 tỷ đồng (chiếm 30%).

Giai đoạn 2026 – 2030 là 35.000 tỷ đồng (chiếm 70%).

Khuê Hiền

Back to top button